https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

http://eq99zu.linksportage.com

http://urdsnf.ih4h.com

http://54jrob.618it.com.cn

http://zyntsf.vsajobs.com

http://rqazte.xz126.cn

http://tmaro9.mgces.cn

http://klvppd.askbotox.com

http://ord2dp.solibain.com

http://w3duqd.juzmedia.com

http://09ppoz.garvin.cn

淘宝开最严“恶意骚扰处罚名单” 清退16家皇冠店铺

时间: 2018-10-19 09:19      来源: 中青网      作者: 佚名
新开1.76金币合击 中国科学院院士歼-20战斗机总设计师杨伟:进入空军作战部队,就证明它已经在形成真实作战能力。

淘宝今天开出史上最严“商家恶意骚扰处罚名单”,直接关店清退18家店铺。尽管这些店铺年成交累计近3亿元人民币,有16家还是皇冠店铺,但淘宝本次对商家恶意骚扰“零容忍”的态度很坚决。

零容忍打击“牛皮癣”

“其中有一家4红冠淘宝店铺,年成交额超过2亿元。我们虽然不舍,却只能忍痛割爱。”阿里巴巴集团客户体验事业群资深总监刘菲表示,秉承“客户第一”的宗旨,公司对任何一丝有损消费者体验的行为始终秉持“零容忍”态度。

据了解,淘宝卖家按销量可以分为心、钻、冠、红冠(又名金冠)4大类,每个大类各分成5个等级,共20个等级。此次被处罚的18家店铺有16家是皇冠店,尤其那家4红冠店只差一步就会成为最高级别卖家。

据介绍,淘宝此次祭出大数据和技术这一“尚方宝剑”,对恶意骚扰行为展开拉网式排查,对情节严重的店铺毫不手软。“这只是第一步,未来清退机制将成常态化,反恶意骚扰‘上不封顶’。”刘菲说。

恶意骚扰可谓电商平台一个“牛皮癣”:一些商家抱着侥幸心理,在消费者据实给出中差评以后软磨硬泡、哀求修改评价,一旦对方不改就“霸王硬上弓”,通过电话骚扰、辱骂、威胁甚至寄污秽物寄寿衣,给当事人带来极大困扰,令人深恶痛绝。

对于这一恶意扰乱市场秩序、侵犯消费者权益的行为,淘宝通过平台规则做出规定,每发现一次骚扰即扣店铺12分,严重违规者则会直接被处以关店处罚。

出台专项规定应对“举证难”

受到骚扰,但举报查证对消费者来说一直是个难题。比如“呼死你”等网络电话软件可以零成本随意使用,并且能网络改号让消费者无法举证骚扰源头;第三方寄件源头难查证,把买家的手机号码发到招租、相亲等各大平台,让他们频繁接收短信验证码的方式也都让消费者头疼。

据淘宝提供的最新数据,2016年,通过旺旺给商家发送垃圾消息,声称提供中差评修改服务的团伙就达858个。而被淘宝识别到通过旺旺给消费者发送中差评修改请求关联到的服务团伙更是高达2359个。违规评价服务已然成为一条灰色产业,恶意行为屡禁不止。

针对这一难题,2016年,淘宝就已出台恶意骚扰专项规定:消费者投诉遭遇骚扰时,即便消费者无法举证,淘宝也会主动联系过往消费者进行取证,最终根据卖家前科做出判定。未来,淘宝将对识别到的黑灰团伙及违规服务商展开进一步打击,根治恶意骚扰社会毒瘤,确保消费者合法权益。

据介绍,此次宣布处罚以后,有卖家主动表示,对于辱骂、语言攻击以及多次拨打电话对买家工作生活造成不便“深表愧疚”,对淘宝网造成的负面影响“惭愧自责”。

据了解,本次清退的18个商家包括yy潮流精品女装店、Eman服饰、好来屋潮男店铺、幸运美依、爱全球购、柱子河南特产店等。

分享到:
20K
内乡 竹竿巷 农丰满族锡伯族镇 刺桐 三垡 大洋百货 商都 大席胡同 石牌新村 东张华村 太升北路 官儿乡 乌日图高勒门 龙泉村 肥城市 南行 柏木乡 平顶山镇 碧土 汽车西站凯旋路 北旺乡 汽配城 百顺镇 南北大街张家胡同 巴拉嘎尔苏木
营养早点加盟 烤肉加盟 北京早餐加盟 特色早餐店加盟 天津早点小吃培训加盟
上海早点加盟店 早餐肠粉加盟 中式早点加盟 早餐早点店加盟 早餐加盟费用
早点 加盟 早餐加盟哪个好 早餐加盟项目 天津早点小吃培训加盟 早点快餐加盟
早点来早餐加盟 书店加盟 陕西早点加盟 东北早餐加盟 美味早点加盟