https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

http://59rnrb.extramoretech.com

http://wjmlyr.zealots.cn

http://5h1uru.susan52.com

http://vyb06n.viralop.com

http://6ljo01.vivomeuidolo.com

http://r1jkol.lycnlife.cn

http://a51nkw.runzhisheng.com

http://1pwpt1.vgoption.com

http://wucwjm.pbpdjq.com

http://rjwgyw.bkt.org.cn

合肥地铁5号线5月12日开工 黄山路站等21个站点周边道路将封闭

4 2018-10-19 12:02 来源:合肥轨道交通公司
分享到:
最好玩的传奇合击服 理论上,这将刺激贸易发展、经济增长和就业。

地铁5号线规划图

根据市轨道交通建设总体计划,合肥轨道交通5号线工程(第一批次)定于2018-10-19起开工建设,因站点施工需要,施工期间将对云南路、云谷路、河北路、繁华大道、庐州大道、南二环路、宿松路、蒙城北路、太和路等相关道路采取封闭措施。

一、成都路站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:云南路(云南路与成都路交口南侧145m,北侧140米范围)。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由玉龙路、云谷路等周边道路绕行。

二、四川路站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:云谷路(云谷路与四川路交口西侧175米,东侧145米范围)中央道路。四川路交通实行右进右出。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由西藏路、成都路、徽州大道等周边道路绕行。

三、华山路站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:云谷路(华山路与云谷路交口西侧130米至东侧180米范围)半幅道路。华云交口北侧华山路封闭,南侧维持现状通行。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由包河大道、庐州大道、杭州路等周边道路绕行。

四、包河大道站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:云谷路(云谷路与包河大道交口西侧160米,东侧140米范围)中央道路。包河大道实行右进右出通行。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由华山路、杭州路、南宁路、金斗东路等周边道路绕行。

五、渡江战役纪念馆站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:云谷路(云谷路与金斗东路交口东侧10米至300米范围)半幅道路。金斗东路交通维持现状。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由金斗路、环湖路、台湾路、包河大道路等周边道路绕行。

六、杭州路站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:杭州路(杭州路与上海路交口西侧),上海路保持原状通行。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由方兴大道、云谷路等周边道路绕行。

七、黄河路站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:河北路(黄河路与河北路交口南侧220米、北侧10米至40米范围)。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由花园大道、锦绣大道等周边道路绕行。

八、花园大道站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:河北路(花园大道与河北路交口北侧15米至180米、南侧15米至100米范围)。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由黄河路、延安路、太原路等周边道路绕行。

九、大连路站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:河北路(大连路与河北路交口南侧170米至北侧170米范围)。大连路与河北路交口东西向交通封闭。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由延安路、兰州路等周边道路绕行。

十、北京路站

施工时间:2018-10-1924时至2018-10-1924时。

封闭范围:繁华大道(北京路与繁华大道交口西侧15米至310米、东侧15米至130米范围)中央道路。北京路维持现状通行。

绕行线路:施工期间,过往车辆请由延安路、兰州路等周边道路绕行。

万家热线版权及免责声明 编辑:张崴
 • 安徽资讯APP

  安徽资讯APP

  扫一扫,安徽尽在您手中

 • 万家热线今日合肥

  万家热线今日合肥

  微信扫一扫,使用小程序

  每天10分钟,通晓合肥事

4 评论 查看更多 网友热评

发 表以上言论仅代表用户个人言论,万家热线保持中立

有一种拽叫任性006 通过安徽资讯客户端 发表

目前繁华大道没封路

2017-5-13 22:19

ZF802 通过安徽资讯客户端 发表

雨花塘站和三孝口怎么封闭的?

2017-5-5 18:36

手机用户14810784 通过安徽资讯客户端 发表

推迟了4个月 终于要开工了 希望家乡越来越好[微笑]

2017-5-5 18:01

手机用户4036647 通过安徽资讯客户端 发表

雪上加霜

2017-5-5 16:27

8个活动正在进行 最新活动

更多专题报道

网络中国节·中秋节

2018年中秋假期为9月22日至9月24日,安徽高速公路不实行免费通行。假期交通...[详情]

新闻排行

 • 24小时/
 • /
牛角店镇 沙垡 法华寺社区 王佐胡同 湖州五中 杨和镇 居安坊 悦秀园社区 刘各庄北 北流 庙卜子 巴音温都尔苏木 前八家北站 差那乡 榕华街 城子河街道 乔勒潘乡 茶口 南诏镇 巴彦镇 陆坪镇 重机技校 龙井里 钟山区 岭边
早餐粥车加盟 早餐面馆加盟 早点加盟小吃 早点加盟品牌 河北早餐加盟
全国连锁加盟 美味早点加盟 网吧加盟 杨国福麻辣烫加盟费 春光早餐加盟
娘家早餐加盟 河北早餐加盟 早餐粥车加盟 早餐工程加盟 哪家早点加盟好
北方早餐加盟 众望早餐加盟 全球加盟网 绿色早餐加盟 雄州早餐加盟电话