https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

http://qs6p3i.hmfila.com

http://28i9ii.jocabean.com

http://ng9dow.spjuke.com

http://oxufgn.techyeah.cn

http://pqrfgp.watyat.com

http://nwfirs.stokgd.com

http://rpos2c.hari-btp.com

http://sb4z01.rsvpshop.com

http://3ha7m3.ylcyy.cn

http://lnltvc.1368.org.cn

国搜
东北
东北>正文
萝卜泡菜
缩小 放大

核心提示:冬吃萝卜夏吃姜,不用先生开药方”。萝卜有消食、降气之功,对气管炎和咳嗽有疗效,所含木质素和辛辣味成分有防癌的功效,且富含维生素。冬季吃萝卜当真是益处多多,一起学起来!

冬吃萝卜夏吃姜,不用先生开药方”。萝卜有消食、降气之功,对气管炎和咳嗽有疗效,所含木质素和辛辣味成分有防癌的功效,且富含维生素。冬季吃萝卜当真是益处多多,一起学起来!


2.放入适量的盐腌渍三小时左右,洗去盐味儿沥干

3.香葱切段,姜蒜切末,准备好辣椒碎和辣椒粉备用

4.取一个梨,放进榨汁机去汁

5.把糯米粉打成糊凉透,与调料,香葱段,姜末,蒜末,梨汁儿制成调味酱

6.将调料放入控干水的萝卜中,放入适量的虾酱,彻底的和调料搅拌均匀

7.将腌好的萝卜块放入干净的瓶子中腌制两天左右就可以吃啦

免责声明:
本页面呈现之信息,如无特别注明的,均来源于网页搜索结果,中国搜索呈现这些内容之目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和证实其真实性。如中国搜索呈现的稿件涉及版权问题,请与我们联系。
版权说明:
凡来源标注为“中国搜索”的本网稿件,转载时请注明出处。
本文链接:

阅读推荐

东北人长寿秘诀:冬吃萝卜夏吃姜 海参鲍鱼全不用

“冬吃萝卜夏吃姜,不用先生开药方”。萝卜有消食、降气之功,对气管炎和咳嗽有疗效,所含木质素和辛辣味成分有防癌的功效,且富含维生素。冬季吃萝卜当真是益处多多,各种萝卜的好吃做法跟着好豆君一起学起来! [详细]

2018-10-19 15:49:27 国搜东北

宝宝吃哪些食物长的快?

谈到喂养宝宝时,不少妈妈抱怨缺少一个优选食物菜单。适合母乳的最佳年龄:刚出生和稍大一点的宝宝。吃含铁类谷物最佳年龄:四到六个月的宝宝。如果觉得这些食物不错,那么妈妈们不妨动起手来为宝宝精心准备。 [详细]

2018-10-19 10:12:32 营养健康

宝宝补铁食谱介绍

对成长期的宝宝,不仅仅需要补钙,补铁也很重要。(3)大米煮成粥后,将鸡肝糊加入,再放少许酱油和熟芝麻,搅匀即成。(2)把切碎的猪肝、白萝卜、胡萝卜放入锅内加肉汤煮熟,最后加入菠菜,继续煮片刻即成。 [详细]

2018-10-19 15:54:43 搜狐母婴

冬吃萝卜4大禁忌要注意

俗语说:“冬吃萝卜夏吃姜,不用医生开药方”,冬天也正是吃萝卜的好季节。萝卜具有消积滞、化痰热、下气宽中,解毒等功效。现代研究也发现,萝卜中含有的多种微量元素可以增强机体免疫力。但冬吃萝卜虽好,但是有些禁忌还是要注意。 [详细]

2018-10-19 11:00:20 家庭医生在线

朝鲜泡菜也申遗 联合国称吃泡菜有助于社会团结

联合国表示,朝鲜和韩国制作的泡菜“都很鲜美”。既然如此,朝鲜期待自己的泡菜也成为“世界文化遗产”自然在情理之中。据悉,获最新资格提名的还有阿拉伯咖啡,葡萄牙的牛铃制作,斯洛伐克的风笛演奏。 [详细]

2018-10-19 15:56:37 观察者网

网罗天下
  • 社会
  • |
  • 娱乐
  • |
  • 生活
  • |
  • 探索

免责声明:
凡发布在本网上的内容,除标注为“中国搜索”或“国搜”的稿件外,其他均转自第三方网站,是为传递更多信息和学习之目的,不意味着本网认可其观点或证实其内容的真实性、准确性。如有意见建议,请点击页面下方的“对国搜说”,欢迎及时反馈。
版权说明:
凡来源标注为“中国搜索”的本网稿件,转载时请注明出处。

地方推荐

热点直击

今日TOP10

网友还在搜

热点推荐

魏瑞 瓜山南苑 云趣园三区 庙坡乡 丹山镇 万塘下 涵馆 西杨乡 华星公寓 新港山 佳宝新村 许山头 蕉门 羊头镇 金钟河大街宁桥里 运江镇 迳头镇 迎龙山 坑园村 永新桥村 苴东 杨滘 建文村 新庄 华宁县
早餐加盟哪家好 安徽早餐加盟 自助早餐加盟 放心早点加盟 湖南特色早点加盟
移动早餐加盟 江西早点加盟 早点加盟车 早点快餐加盟店 早点加盟排行榜
江苏早餐加盟 早餐粥车加盟 口口香早点加盟 早餐加盟品牌 早餐加盟好项目
天津早点加盟车 早点加盟多少钱 亿家乐早餐加盟 安徽早点加盟 早点面条加盟