https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

http://5wjvjb.phptuto.com

http://ramwug.bandebrewing.com

http://50aebn.haimale.com

http://4vnxbi.gcn.org.cn

http://nv0gjb.law112.com

http://t0bcqs.auge-aic.com

http://oxkfoq.clubjobz.com

http://g6556p.askbotox.com

http://imoigo.hfpaz.cn

http://pmzpn5.garvin.cn

您当前所在位置:晋江新闻网>>新闻中心>> 福建新闻 >>正文

福州地铁2号线过闽江段本月挖通 力争2019年5月试运营

www.ijjnews.com    海峡网 2018-10-19 09:35
  
仿盛大传奇合击 美国空军2013年正式采纳该概念并开始进行一系列作战测试与评估。

  记者探访正在施工的地铁2号线江底隧道

  正在全面施工的地铁2号线,最新进展如何?记者昨日获悉,福州地铁2号线“二公盾5号”前日已在上洋站左线始发。至此,2号线原计划的20台盾构机已全部始发掘进,为加快进度,中国交建福州地铁2号线项目部还将再添9台盾构机,确保明年3月底全线洞通,力争2019年5月载客试运营。

  据介绍,2号线施工过程中,项目部始终与复杂的地质“斗智斗勇”。上月下旬,完成左线盾构始发的“西宁”区间(西洋站至宁化站区间),也是2号线的一个重难点工程。盾构机需在多种软弱地层中,侧穿49栋建筑物,对沉降精度控制要求高,施工安全风险大。而西洋站长达140m,又被东西河河道隔开,盾构始发工作面非常狭窄。为此,项目部采用分体始发技术,进行盾构始发。

  “按照计划,本月内穿闽江的盾构机,就能抵岸了!”采访中,中国交建福州地铁2号线项目部相关负责人,向记者透露了这个好消息。过江是2号线最难啃的“骨头”,也是市民最关心的区间。

  今年初,过闽江盾构机掘进到596环(约715m)时,碰上了盾构机下沉、极难控制的问题,只好停工。经专家反复“会诊”,改进方案,才死死咬住工期。日前,福州地铁还请5位专家,为两江(闽江、乌龙江)过江施工中期的安全风险管控再次“把脉”,评估设备在后续施工中的安全性和可靠性。

  记者了解到,截至目前,地铁2号线原计划的20台盾构机已下井掘进,累计掘进10044环(约12053米),占比26%。

  截至目前,地铁2号线22个车站均已全部开工,其中沙堤、上街、福大、厚庭、橘园洲、金祥等6个车站实现主体结构封顶,12个车站正在主体结构施工,3个车站正进行围护结构施工。下院车辆段开始综合楼基础施工;竹岐停车场全面开展各类桩基施工。

  (记者 郑靓/文 肖春道/图)

标签:福州地铁|地铁|2号线
稿源: 海峡网  编辑: 陈子汉陈子汉 [打印] 
网友评论:
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定。
你至少需要输入 5 个字    昵称:       
晋江新闻网版权与免责声明:
(1)凡本网注明“来源:晋江新闻网或晋江经济报”的所有文字、图片和视频,版权均属晋江新闻网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权的媒体、网站,应在授权 范围内使用,并注明“来源:晋江新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
(2)凡本网注明“来源:×××(非晋江新闻网或晋江经济报)”的文/图等稿件均为转载稿,转载目的在于传递更多 信息,繁荣发展互联网行业,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使 用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:晋江新闻网”,本网将依法追究 责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
(3)如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在两周内速来电或来函与本网联系。电话:0595-85088286。
长峪城村 花儿古董 东兴市 八角南路 石狮市地方税务局祥芝分局 禾源镇 于家园 梅陇四村 巴盟乌北林场 铺川乡 长毛兔 瑞丽 大坝洼庄村 商周遗址 丹桂街街道 市陌小区 东坝头农场 师专 东岗西路街道 水冲村 东林街道 时楼镇 车道沟桥 乔柿园村 北京顺义区仁和镇
加盟包子 早餐类加盟 早餐加盟好项目 亿家乐早餐加盟 北方早餐加盟
北京特色早点加盟 加盟包子 健康早餐店加盟 春光早餐工程加盟 早点工程加盟
早餐加盟费用 早餐豆腐脑加盟 特色早点小吃加盟 早点快餐加盟店 杨国福麻辣烫加盟费
北京早点 早餐加盟开店 上海早点加盟店 亿家乐早餐加盟 早点车加盟