https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

http://l55l2z.hsstocks.com

http://zo05hh.w3daily.com

http://stelz0.saudicmc.com

http://wi5cpw.njxtreme.com

http://hvc08y.juzmedia.com

http://5tqcea.levinent.com

http://a0v5kv.irud.cn

http://xmhf5t.thai-mp3.com

http://demgsb.vpsbasic.com

http://0qlyyh.vpsbasic.com

陕西常住人口总量突破3800万人

仿盛大传奇合击   家住新界的香港市民伍女士每年都到现场支持“地球一小时”活动。

时间:2018-10-21 09:53:32  来源:三秦都市报 - 三秦网  作者:苏怡汪曼莉

分享到微信朋友圈

打开微信,点击 “ 发现 ” ,使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

陕西常住人口总量突破3800万人

全省城镇化进程明显加快,人口聚集效应逐渐增强,2016年常住人口城镇化率达到55.34%。


近日,省统计局发布陕西省2016年人口发展报告。报告显示,2016年全省常住人口总量达到3812.62万人,较上年增加19.75万人。人口自然增长率达到4.41‰,较上年提高0.59个千分点,是2010年以来首次回归到4‰以上。

全省城镇化进程明显加快,人口聚集效应逐渐增强,2016年常住人口城镇化率达到55.34%。2010年以来,全省城镇化率提高了9.64个百分点,提升速度位居西部地区前列。2016年城镇人口增长至2109.9万人,较2010年增加了404.04万人,年均增加67.34万人。

2016年,受“二孩”生育政策等因素叠加,出生人口数量出现小幅回升,向上的拐点初显。2016年,全省人口出生率为10.64‰,是2010年以来的最高水平;出生人口达到40.46万人,其中“二孩”达到14.39万人,占比达到三分之一。

报告显示,从长期来看,少子化、老龄化、劳动年龄人口逐年减少等三大难题在我省表现依然突出。初步测算,2016年全省0-14岁人口占比为14.13%,较2010年减少0.58个百分点。同时,65岁及以上人口呈逐年增加态势。2016年65岁及以上老年人口约为395万人,比2010年增加约77万人。65岁及以上老年人口占常住人口的比重达到10.36%,较2010年提高了1.83个百分点,老龄化速度持续加快。

编辑: 任晓彤


分享到微信朋友圈

打开微信,点击 “ 发现 ” ,使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

福井 应寺村 黄河路街道办事处 五里仓 二沙岛西 三元路 白塔村 岭脚镇 盐都区 杭州煤气厂 水产学院 昌化镇 漫水湾镇 营城子满族乡 后头村 潭溪乡 翠园社区 沐浴店镇 原厝 红彦镇 宋家胡同 采菱路 六街乡 新桥头 横坂
加盟放心早点 卖早餐加盟 早点加盟店有哪些l 早餐包子店加盟 早点加盟连锁
大华早点怎么加盟 四川特色早点加盟 加盟特色早点 早点豆浆加盟 春光早餐工程加盟
口口香早点加盟 新尚早餐加盟 早点粥加盟 养生早餐加盟 早点餐饮加盟
北京早餐加盟 绿色早餐加盟 陕西早点加盟 便民早点加盟 东北早餐加盟