https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

http://h86jgi.pacejh.com

http://4ob9em.phptuto.com

http://rqdwzl.bkt.org.cn

http://qt5y6q.mumlin.com

http://1vio6r.spjuke.com

http://lz1ux1.stidbox.com

http://tbepxf.npkfas.com

http://19rjnu.ngi3e.com

http://55c0bj.3dhistology.com

http://t1xk6j.93bus.com.cn

您当前的位置 :浙江在线 > 浙江新闻 > 浙江纵横 > 杭州 正文
《杭州市临时救助办法》5月25日实施 救助金最高5万元
2018-10-21 06:34:22 来源: 浙江在线 浙江在线记者 徐建国

 浙江在线5月5日讯(浙江在线记者 徐建国)杭州市政府近日下发了《杭州市临时救助办法》,并将于5月25日开始实施。办法明确了可申请救助的条件及救助金额的发放,临时救助最高额可高达5万。

 救助对象——

 《杭州市临时救助办法》适用于杭州市户籍人口、困难发生在本市的持有《浙江省居住证》的人员和流动人口、持有效护照居住在本市且困难发生在本市的外籍人员。

 救助条件——

 1、因生活必需支出突然增加、超出家庭承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人;

 2、因遭遇火灾、交通事故等各类意外事故,或者突发重大疾病等原因,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人;

 3、经认定的因其他特殊情况造成生活特别困难的家庭或个人。对符合生活无着的流浪、乞讨人员救助条件的,则由区、县(市)政府按有关规定提供救助。

 救助金额——

 对发放临时救助金的,可根据救助对象的困难程度,实行分类救助。

 其中,对因生活必需支出突然增加,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人,或因遭遇火灾、交通事故等意外伤害,在获得各种赔偿、保险和其他救助后,基本生活仍然困难的家庭或个人,一次性给予每人当地月最低生活保障标准6倍以下的基本生活救助;特别困难的,可适当增加,最高不超过当地月最低生活保障标准的12倍。

 一个申请年度内,对因医疗费用负担过重导致基本生活发生严重困难的家庭或个人,可按标准予以救助,最高救助金额不超过50000元(含)。对经民政部门认定的因其他特殊情况导致生活特别困难的家庭,根据其家庭生活困难程度,确定相应的救助金额,最高不超过50000元(含)。

标签: 救助;困难;救助金额;杭州市;生活;最低生活保障;救助办法;救助... 责任编辑: 王艺
分享到:
版权和免责申明 奇迹sf大全 文章导读:3月11日15时52分,人民大会堂掌声雷动,代表们豪情满怀。

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。

Copyright ? 1999-2017 Zjol. All Rights Reserved 浙江在线版权所有
东新园小区 花官乡 浙江鄞州区东吴镇 西峰山 江宁河 颐高数码城正阳店 建南镇 祥运 蒿林乡 统军庄 东智西村 泰和西路 盖玉 石狮医院 从化三中 汽研所 安宁庄小区 潞阳村 月光胡同 江苏滨海县东坎镇 乌玛塘乡 凤毛寨 上牙四队 昌硕东路 南彩镇
北京早点小吃加盟店 投资加盟店 春光早餐加盟 早点面条加盟 早餐店 加盟
早餐连锁店 早餐早点店加盟 传统早餐店加盟 中式早餐加盟 港式早点加盟
养生早餐加盟 全国招商加盟 特色早餐 早点加盟店10大品牌 娘家早点车怎么加盟
大福来早点加盟 早点加盟连锁店 灯饰加盟 早餐配送加盟 早点餐饮加盟