https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/75kvez/

http://i4xew7.ilookall.com

http://uj9ccd.chrilema.com

http://tgoeeo.saudicmc.com

http://59sm28.djybxzp.cn

http://n7szxn.pank4j.com

http://f2ftzm.cjpugh.com

http://qt7iiy.sondans.com

http://yzo2v7.247hotspot.com

http://mkwtbq.mjtube.com

http://b34ikf.zoinlove.com

当前位置:文化 > 艺文 > 正文

作为“法律小说”的《西游记》

2018-10-20 09:15:31    检察日报  参与评论()人

编者按:真正的名著,就像个多棱镜,基于不同的向度会呈现出别样的色彩。本文作者尝试从法律的意蕴解读《西游记》,对法律人而言,这本古典名著会更有趣、更生动精彩。

古典名著《西游记》有着丰富的内涵,如果基于法律或犯罪学的视角分析,小说反映了两种不同的犯罪矫正理念的比较。一种是以玉帝为代表的古典模式。孙悟空大闹天宫,被二郎神战败,玉帝即传旨“命大力鬼王与天丁等众,押至斩妖台,将这厮碎剁其尸”。在获知猪八戒“扯住嫦娥要陪歇”后,玉帝同样作了死刑判决,只是多亏太白李金星出面说情,“改刑重责二千锤”。沙僧失手打碎玻璃盏,玉帝即令“卸冠脱甲摘官衔,将身推在杀场上”,后因赤脚大仙说情,改为“杖八百下,贬下界来,又教七日一次,将飞剑来穿其胸胁百余下”。小白龙纵火烧了玉帝赏赐给西海龙王的夜明珠,被其父以“忤逆”的罪名告上天庭,即在“天庭上犯了死罪”,只是观音“亲见玉帝”,才得以改判。

玉帝非常习惯通过重刑,甚至是极端的方式来实现对犯罪人的矫正。按照犯罪学原理,玉帝的这种犯罪矫正理念,属于“古典主义模式”,这一模式主张对犯罪人要严刑峻法,从重处罚,应该尽可能地采取更多的剥夺犯罪人权利的措施来对待犯罪人。玉帝的惩罚模式的犯罪矫正观,并没有实现对犯罪人心理的矫正,却在一定程度上制造了新的犯罪。沙僧就向观音坦承,接受惩罚、被贬流沙河后,“在此间吃人无数,向来有几次取经人来,都被我吃了”。八戒在凡间同样靠“吃人度日”,当观音点化猪八戒时,八戒道:“前程前程,若依你,教我嗑风!常言道,依着官法打杀,依着佛法饿杀。”八戒的这番话,从一个侧面意味着玉帝惩罚模式的犯罪矫正理念的破产。

 

“钱老板”离婚半年就与“结石姐”坠入爱河 型男与歌后恋情曝光

18-10-11 14:34:32“钱老板”离婚半年就与“结石姐”坠入爱河

56岁阿汤哥拍《壮志凌云2》骑摩托太有型 32年一点没变

18-10-11 14:32:4556岁阿汤哥拍《壮志凌云2》

《如懿传》张予曦外貌引争议 晒纯素颜照巧妙回应

18-10-11 14:27:51《如懿传》张予曦外貌引争议

相关新闻

珂田乡 林凤乡 安德路西口 桤泉镇 城铁立水桥站 世纪城市花园 豆腐桥 泰陵园村 芳古园一区第一社区 魏各庄中心村 沟南街道 天河 东义堂村 生药厂 丁溪村 寿丰乡 东风渠 石狮市子英医院 达衣岩 仁和庄村委会 北街 牛寮尾 白垢镇 龙校空 郑坊乡
早餐加盟排行榜 全球加盟网 放心早点加盟 众望早餐加盟 早餐店 加盟
早餐行业加盟 双合成早餐加盟 早点来加盟店 早餐连锁店 北京早餐加盟
流动早餐加盟 酸奶加盟 我想加盟早点 爱心早餐加盟 早点加盟哪家好
早点工程加盟 健康早餐加盟 早点加盟项目 网吧加盟 早餐类加盟