https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

http://pxfxkn.pacejh.com

http://irdwf5.bigqlube.com

http://mubqtv.yejy114.com

http://vdpzi0.xidi114.com

http://dqnd1r.rainfall.com.cn

http://wz6vo6.horsholt.com

http://tboq4j.nudgietv.com

http://anvp5b.phptuto.com

http://tx1qtg.hbotpn.com

http://5uc5me.shouji36.cn

加载中…
正文 字体大小:

5月5日 股市天天之最

(2018-10-21 15:49:31)

5月5日 股市天天之最

“最”人之处

股票名称

入选理由

简评

最让人赚钱的股票

柳钢股份601003

今日小幅高开后窄幅整理,13:50分快速上攻,放量拉停。3连阳拉升,波段操作。

暂持

最让人心碎的股票

坤彩科技603826

今日小幅低开后冲高回落,反弹受阻,震荡下行,尾盘放量跌停。今日跌幅居两市之首。

观望

最让人惊喜的股票

格尔软件603232

上市后资金追捧,连续一线天涨停,今日放量涨停,筹码有所松动,后市关注量能变化,择机止盈。

暂持

最让人沮丧的股票

龙溪股份600592

今日延续弱势,连续一线天跌停,补跌当中,关注基本面变化,继续下跌,主力或将自救。

观望

最让人心惊的股票

无锡银行600908

今日小幅高开后快速回试短期均线获得支撑,震荡上攻,尾盘放量拉停,股价再创新高,波段操作。

慎持

最让人喜悲的股票

宝钛股份600456

今日小幅高开后冲高回落,震荡下行,尾盘大幅跳水,收盘放量跌停。长阴破坏形态,整理延续。

观望

最让人悲喜的股票

帝王洁具002798

中报预增。今日小幅低开后早盘探底企稳,午后震荡上攻,收盘放量上涨9.05%。止跌反弹,波段操作。

暂持

最让人心跳的股票

N万通300643

今日大幅高开后快速拉升,被秒停,收盘上涨43.95%。盘中股价上蹿下跳,震幅居两市前列。

暂持

最让人生气的股票

中航飞机000768

今日小幅高开后震荡下挫,收盘放量下跌7.45%,盘中带动航天军工板块跌幅居前。

观望

最出风头的股票

陇神戎发300534

年报高送转,今日大幅高开后快速强势拉停,盘中带动高送转概念股涨幅居首。

暂持

人气最旺的股票

科林电气603050

今日大幅高开后震荡下挫,收盘巨量上涨1.86%。今日换手69.24%,居两市之首。

观望

人气最少的股票

超频三300647

中报预增。今日延续强势,开盘一线天涨停。今日换手0.01%,居两市之末。

暂持

 

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有

平邑县 西八千乡 欢墩镇 文厝老村 光明路口 双滦区 迪坎乡 乾西乡政府 北野厂村 牛市口 中屯 李家史山村 兴东机场 国营东岭农场 双层基 岑村桥 南庄头东口 永寿县 奎霞村 咸阳路 国营桂林洋农场 石狮市永宁镇卫生院 爨底下村路口 木耳镇 永宁城隍庙
早餐培训加盟 早餐亭加盟 春光早餐加盟 早餐饮品加盟 早餐粥加盟
春光早餐工程加盟 早餐馅饼加盟 河南早点加盟 养生早餐加盟 港式早餐加盟
中式早餐店加盟 清美早餐加盟 全福早餐加盟 特色早餐店加盟 早点车加盟
加盟特色早点 早点快餐加盟店 健康早餐店加盟 我想加盟早点 美式早餐加盟