https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

http://ukjfbp.50two.com

http://soeavj.cdqbs.com

http://lixv9z.lemidar.com

http://jh9fcg.hlclothes.com

http://qnyijy.fcpccolumbia.com

http://9dpfcr.iechosoft.net.cn

http://v2bzri.chicly.cn

http://hgrdan.jocabean.com

http://j4ofeq.suitehq.com

http://pn2upi.per-med.com

<

西南大学“四个注重”提升网络育人成效

来源:教育部2018-10-20
奇迹mu私服辅助 根据此前判决,在2012年3月1日到2016年4月29日之间买入上海绿新股票,并且在2016年4月29日之后卖出或继续持有上海绿新股票的投资者符合起诉条件,截至2016年4月29日持有任何数量股票的投资者后续可放心发起索赔。

????注重顶层设计,健全网络文化工作体系。成立学校网络文化建设领导小组,党委常委会、校长办公会、部门部务会和二级单位党政联席会等设立专项议题,部署推进网络文化建设工作。出台加强和改进新形势下网络宣传思想工作的实施意见、网络安全管理办法、新媒体平台管理办法及系列配套文件,着力构建校园网络文化建设长效机制。

????注重结合融入,优化网络文化内容供给。推出“合格网民行为”手绘征集、“成长?青年梦”微视频大赛、“火柴头失物招领”诚信微行动、“脱机自习室”等网络主题活动,推动社会主义核心价值观有机融入网络文化建设。鼓励专业教师把工作实践与网络创作有机结合,思政专业教师推出“一道观止”“思政学者”等专题类微信公众号,美术专业教师推出“我们的长征”网络微画展,历史专业教师开展“抗战丨转折”网络微访谈等等,形成一批围绕党史国情教育、中华优秀传统文化等主题鲜明、思想深刻的优质网络文化产品。

????注重用户体验,升级改造网络文化阵地。升级改造综合门户网站、主题教育网站、论坛社区、微博、微信、手机报等“六位一体”网络矩阵,促进纸媒网媒融合发展。结合智慧校园建设,大力提升信息和数据共享度,构建多终端、全覆盖的一站多屏、全校传播、辐射社会的融媒体平台。在共建共享基础上,充分发挥各类媒体传播特色,“崇德先锋网”“青春缙云网”等主题网站专于理论政策宣传教育和热点问题权威解读,形成思想引领、价值导向的品牌;官方微博、微信专于及时发声、内容聚合和交流服务等,形成校园网络文化建设的双向互动平台。推出包含校园服务和双创引领等的“西大校园+”网络文化服务产品,建立集“学、娱、行、创”一体化的直通平台,在传统内容推送和社交分享外,探索体验实践式的网络文化育人手段。

????注重齐抓共管,建设网络文化工作队伍。试点实施将网络文化建设纳入单位和领导干部考核评价,促进领导干部靠前工作。在各二级党组织、各单位设立网络工作干事岗位,建立校园网络文化工作骨干队伍。发挥人文社科学科专业优势,引导专业教师将课堂教学、理论研究推向网络、面向大众,形成一批导向正确、影响力广的“名师大V”。实施“111”工程(1室10站100坊),以1个青春缙云网络文化工作室为核心,首批建成6个工作站和12个微团队工作坊,打造一支专业指导、师生结合、学生为主的校园网络文化建设生力军。

>
相关新闻
精品栏目

在重庆遇见更好的自己

指尖上的精雕生活

智博会上“触碰”未来

景美人少的原生态避暑地

热门推荐

亚运会女排小组赛

贫困县里的音乐盛宴

街头诈骗现形记

体操房里的夏天

陈坤:行走的力量

吴奇隆变身"男月嫂"

新闻 |  问政 |  资讯 |  百事通

华龙网 www.cqnews.net 触屏版 | 电脑版

Copyright ?2000-2015 CQNEWS Corporation,
All Rights Reserved.
首页 | 新闻 原创 视听 | 问政 评论 图库 | 区县 娱乐 财经 | 旅游 亲子 直播 | 文艺 科普 安监 | 房产 健康 汽车 | 取证 宅购 地图 | 麻哥辣妹 3c家居
  • 站内
站内
分享
新浪微博
腾讯微博
微信
QQ空间
QQ好友
手机阅读分享话题

西南大学“四个注重”提升网络育人成效

2018-10-20 06:08:12 来源: 0 条评论
【摘要】 推动社会主义核心价值观有机融入网络文化建设

????注重顶层设计,健全网络文化工作体系。成立学校网络文化建设领导小组,党委常委会、校长办公会、部门部务会和二级单位党政联席会等设立专项议题,部署推进网络文化建设工作。出台加强和改进新形势下网络宣传思想工作的实施意见、网络安全管理办法、新媒体平台管理办法及系列配套文件,着力构建校园网络文化建设长效机制。

????注重结合融入,优化网络文化内容供给。推出“合格网民行为”手绘征集、“成长?青年梦”微视频大赛、“火柴头失物招领”诚信微行动、“脱机自习室”等网络主题活动,推动社会主义核心价值观有机融入网络文化建设。鼓励专业教师把工作实践与网络创作有机结合,思政专业教师推出“一道观止”“思政学者”等专题类微信公众号,美术专业教师推出“我们的长征”网络微画展,历史专业教师开展“抗战丨转折”网络微访谈等等,形成一批围绕党史国情教育、中华优秀传统文化等主题鲜明、思想深刻的优质网络文化产品。

????注重用户体验,升级改造网络文化阵地。升级改造综合门户网站、主题教育网站、论坛社区、